Obrázek 1

Překlad anotace

Každý student musí zajistit správnost překladu anotace / abstraktu / resumé do cizího jazyka. Naši překladatelé jsou držiteli zkoušek soudních překladatelů a mají letité zkušenosti s překlady napříč obory. Překládáme z … a do …:

 • angličtiny
 • němčiny
 • češtiny
 • slovenštiny

 

Obrázek 2

Tvorba prezentace s Vaším textem

Téměř u každé obhajoby práce na VŠ je nutné mít připravenou prezentaci v MS Powerpoint. Na základě Vámi zaslaných informací / bodů do prezentace Vám vytvoříme prezentaci, která bude splňovat požadavky na jazykovou správnost a formální náležitosti stanovené školou.

Obrázek 3

Kontrola plagiátorství

Pro úspěšnou obhajobu práce je nutné splnit správnost citační politiky a zcela se vyhnout plagiátorství = vydávání cizích myšlenek za své. Mnoho případů plagiátorství vzniká na základě chybějícího či zapomenutého citování u určitých odstavců. Klid a jistotu Vám zajistí kontrola plagiátorství, kterou realizujeme pomocí celonárodního systému, který Vás upozorní na procento shody s ostatními pracemi a publikacemi. Navíc Vám kontrola plagiátorství poskytne barevně vyznačené oblasti, které je nutné citovat či přeparafrázovat.

Jazyková korektura

 

Jazykové korektury bakalářské práce se skládají ze dvou částí – jazykové (gramatika a interpunkce) korektury a stylistické korektury. Cílem této služby je opravit nejen „hrubky“, chybějící čárky atd., ale i zajistit, že text bude čtivý, nebudou se v něm opakovat stejná slova, věty budou plynule navazovat atd.

Jazyková korektura obsahuje opravu

 • gramatiky
 • překlepů
 • interpunkce
 • stylistiky (stavba souvětí, větné celky, nahrazování nevhodných výrazů, opakujících se slov a slovních spojení, slovosled atd.)
 • slovní zásoby

Formátování textu

Formátování textu bakalářské práce je zaměřeno na splnění požadavků školy na vizuální podobu práce. Ta by měla být vždy jednotná. Každá škola stanovuje podmínky / kritéria či šablonu pro úpravu prací.

Formátování obsahuje úpravu

 • okrajů
 • velikosti nadpisů, standardního písma, poznámek pod čarou, popisků tabulek, grafů – stylování
 • číslování stran
 • záhlaví a zápatí
 • poznámek pod čarou
 • automatického obsahu
 • automaticky generovaného seznamu obrázků, grafů, tabulek
 • titulků – obrázků, grafů, tabulek
 • citací dle APA, ISO 690, Chicago atd. (40 ks v ceně – každá další 27 Kč /ks)
 • atd.