Zásady ochrany osobních údajů

Preambule

Účelem tohoto dokumentu (dále jen „Zásady“) je poskytnout Vám informace, jaké osobní či jiné údaje zpracováváme, v jakém rozsahu a z jakých důvodu. Tyto Zásady jsou relevantní zejména pro naše zákazníky, dále pak v přiměřené míře i jejich zástupce či kontaktních osoby, uživatele našich služeb a návštěvníky našich internetových stránek. Tyto Zásady zveřejňujeme v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU číslo 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“), které jsou účinné od 25. května 2018.

  1. Základní informace

Správcem a zpracovatelem osobních údajů je společnost Mgr. Eva Adamcová, Labská 1154/1, České Budějovice, 37011. Zpracováním osobních a dalších údajů může naše společnost (dále jen „Správce“) pověřit další subjekty, s nimiž má uzavřenou příslušnou zpracovatelskou Smlouvu (zaměstnance, externí dodavatele služeb).

Neprovádíme zpracovávání osobních údajů zaměstnanců, zákazníků ani jakýchkoliv jiných subjektů nad rámec zákonné povinnosti, neprovádíme zpracovávání citlivých údajů (tzv. zvláštní kategorie osobních údajů), nejsme společností s více jak 249. zaměstnanci ani neprovádíme systematický a hromadný sběr osobních údajů. Nebyl námi tudíž jmenován zvláštní pověřenec pro ochranu osobních údajů.

Osobní ani další údaje zákazníků, zaměstnanců či dalších subjektů nepředáváme mezinárodním organizacím, ani zemím mimo EU. Veškeré zpracování osobních údajů provádíme na území EU, a to jen s těmi Zpracovateli, kteří jsou vázáni Zpracovatelskou Smlouvou a platnými legislativními předpisy. Neprovádíme rovněž automatizované profilování či další způsoby zpracování, které by na základě preferencí a chování zákazníků měly vliv na sortiment, ceny či další parametry nabízených služeb.

Veškeré námi zpracovávané údaje jsou získávány a zpracovávány za účelem uspokojení našeho oprávněného zájmu - plnění Smlouvy, nebo platnou legislativou vyžadovaných povinností (na základě zákonného titulu). Ostatní osobní údaje, které jsou zpracovávány nad rámec zákonného titulu, tzn. na základě souhlasu subjektu (zákazníka), jsou zpracovávány pouze s informovaným a svobodným souhlasem subjektu osobních údajů, který je předem na tyto skutečnosti upozorněn.

  1. Správce osobních údajů

Typy zpracovávaných osobních údajů

Zpracováváme osobní údaje našich zákazníků, tedy těch fyzických a právnických osob, jež navštíví naše internetové stránky www.bakalarskeprace-korektury.cz, zašlou nám dotaz, či objednávku na k tomu určený email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., nebo vznesou tel. dotaz na čísle +420 777 083 148.

Účel zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme za účelem plnění Smlouvy a zákonných povinností, tzn. zpracování objednávky, kterou Subjekt osobních údajů provede na našich internetových stránkách a dále za účelem splnění povinností vůči příslušným úřadům ČR. Zpracovávány jsou zejména obchodní název subjektu (je-li relevantní), dále jméno, příjmení, dodací adresa, fakturační adresa, e-mailová adresa a telefonní kontakt.

Internetové stránky

Dále jsou zpracovávány takové údaje, které generuje každý návštěvník internetových stránek www.bakalarskeprace-korektury.cz (vč. Subjektu, který vytvoří objednávku) v okamžiku, kdy na naše webové stránky vstoupí. Jedná se zejména o IP adresu a další online identifikátory klientského prohlížeče a použitého zařízení.

Soubory cookies

Soubory cookies standardně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů navštěvujících naše webové stránky. Ukládají se do nich uživatelská nastavení, které na internetových stránkách uživatelé provádějí, tudíž uživatelé při opakovaných návštěvách našich stránek tyto údaje nejsou nuceni zadávat opakovaně. Cookies se ukládají na straně klientského zařízení (uživatele) jako krátké textové soubory a nepředstavují žádné nebezpečí pro klientské zařízení jako takové. Navštívená internetová stránka je ale prostřednictvím cookies informována, které konkrétní stránky v rámci naší domény a jak často uživatel navštěvuje, jaké informace vyhledává apod. Těchto informací následně můžeme využívat pro statistické vyhodnocování chování návštěvníků.

Ostatní zpracovávané údaje

Ty osobní údaje, které nejsou ve výše uvedeném výčtu uvedeny, zpracováváme pouze na základě explicitního souhlasu Subjektu se zpracováním osobních údajů, přičemž tento Subjekt je vždy srozumitelnou formou a v plné šíři s rozsahem a účelem zpracování údajů obeznámen.

Doba zpracování

Osobní údaje našich Zákazníků zpracováváme pouze po dobu trvání smluvního vztahu, tedy od okamžiku objednávky, do ukončení plnění (poskytnutí služby), rozšířenou o záruku na dílo v délce jednoho kalendářního roku. Osobní údaje, jejichž zpracování je vyžadováno platnou legislativou, jsme povinni zpracovávávat (archivovat) po dobu stanovenou těmito předpisy. V případě, že je nutné hájit náš oprávněný zájem, zpracováváme tyto údaje pouze po dobu nezbytně nutnou k naplnění těchto práv.

Zdroj osobních údajů

Zdrojem osobních údajů jsou přímo Subjekty údajů a to vytvořením objednávky, položením dotazu Subjektem, či návštěvou webu www.bakalarskeprace-korektury.cz. Subjekt osobních údajů vždy je námi vždy informován, jaké osobní údaje musí pro účely plnění Smlouvy poskytnout.

  1. Zpracovávání osobních údajů

Ukládání osobních údajů

Osobní údaje jsou Subjektem údajů ukládány elektronicky na serverech webhostingové společnosti, určené Správcem. Webhostingová společnost a webmaster, jež se podílí na provozu webové služby, jsou vázáni zpracovatelskou Smlouvou. Osobní údaje jsou následně zpracovávány už jen na zařízeních, která jsou pod naší přímou kontrolou.

Nakládání s osobními údaji

Data, která při zpracovávání osobních údajů získáváme, nejsou zpracovávána, předávána, ani předprodávána či není s nimi žádným způsobem manipulováno pro jiné účely, než pro zpracování objednávek, plnění sjednaných podmínek a zajištění plnění povinností vůči příslušným úřadům ČR. Osobní údaje nejsou pozměňovány, zpřístupňovány, ani předávány třetím stranám (kromě jejich zpřístupnění státním orgánům v souladu s platnou legislativou), pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

  1. Příjemci osobních údajů

Osobní údaje, které zpracováváme, nejsou předávány žádným jiným Správcům. Jsou zpracovávány Správcem a subjekty na základě Zpracovatelské Smlouvy za účelem poskytování webhostingových, emailových a cloudových služeb a účetnictví. Zpracovatelé se řídí výhradně Smlouvou o zpracování osobních údajů – stejně jako Správce garantují zabezpečení a integritu dat, vymezují účel a dobu zpracování a jsou omezeni tím, že nesmějí údaje využít pro jiné účely.

Osobní údaje mohou být za určitých podmínek zpřístupněny státním organům v rámci výkonu jejich zákonných pravomocí, nebo mohou být poskytnuty jiným subjektům v rozsahu stanoveném zvláštním legislativním předpisem.

  1. Technické zabezpečení osobních údajů

Příslušné osobní údaje jsou uloženy v elektronické podobě a zpracovávány na zabezpečených serverech (protokol HTTPS). Přístup k těmto údajům mají pouze osoby, které s námi mají uzavřenou zpracovatelskou Smlouvu (tj. mají postavení zpracovatelů osobních údajů) a tyto údaje mají oprávnění využívat pouze k plnění svých pracovních povinností.

  1. Práva subjektů údajů

Respektujeme, že Subjekty osobních údajů mají všechna práva, která jsou závazně stanovená v nařízení GDPR. Subjekty údajů tedy mají právo:

- odvolat souhlas se zpracováním svých osobních údajů,

- na opravu nebo upřesnění údajů, pokud subjekt údajů zjistí, že o něm zpracováváme nesprávné, nepřesné, neúplné nebo zastaralé údaje,

- na přístup ke svým osobním údajům,

- na výmaz osobních údajů (tedy „právo být zapomenut“).

Údaje zákazníků nemohou být vymazány či anonymizovány, pokud je jejich zpracování nezbytné pro splnění zákonné povinnosti nebo určení výkonu nebo obhajobu našich oprávněných zájmů.

Aktuální verze těchto zásad je dostupná nepřetržitě na internetové stránce www.bakalarskeprace-korektury.cz.