Všeobecné obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

Podmínky námi poskytovaných služeb se řídí Zákonem č. 90/2012 Sb. (o obchodních korporacích) a dále Zákonem č. 91/2012 Sb. (o mezinárodním právu soukromém). S veškerými zpracovávanými osobními údaji bude naloženo v souladu s dokumentem o zpracování osobních údajů.

Smluvní vztah

Smluvní vztah vzniká mezi objednávajícím (osoba, která vystaví dodávajícímu objednávku v souladu s těmito všeobecnými obchodními podmínkami) a dodávajícím (společnost: Mgr. Eva Adamcová, sídlo: Labská 1154/1, 370 11 České Budějovice, IČ: 73621749).

Předmět smluvního vztahu

Předmětem tohoto smluvního vztahu je jazyková, stylistická korektura, formátování zaslaného textu v českém, slovenském jazyce, překlad abstraktu nebo anotace do anglického, slovenského či německého jazyka, případně další editační, tiskařské práce, rozmnožování CD, DVD, autorské a jazykové služby dle nabídky na internetových stránkách dodávajícího.

Objednávka

Za objednávku je považována písemná žádost o provedení stylistických, jazykových, formátovacích, překladatelských, tiskařských nebo vazačských prací či vypalovacích služeb, kterou zašle objednávající elektronicky dodávajícímu pomocí objednávkového formuláře na stránkách www.bakalarskeprace-korektury.cz, nebo na emailovou adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Objednávka povinně zahrnuje fakturační údaje, dodací údaje, kontaktní údaje, popis (výčet) objednávaných služeb, texty (dokumenty) určené ke korektuře, popřípadě může volitelně obsahovat další materiály či pracovní podklady. Smluvní vztah vzniká na základě této objednávky, která byla odsouhlasena oběma stranami, vzniká (i bez uzavření písemné, listinné smlouvy) smluvní vztah mezi objednávajícím a dodávajícím. Objednávající je povinen akceptovat obchodní podmínky zhotovitele, jež jsou součástí objednávkového formuláře na www.bakalarskeprace-korektury.cz. Dodávající je oprávněn pověřit zpracováním zakázky (objednávky) subdodavatele, jež je v této věci vázán stejnými povinnostmi jako samotný dodávající. Po individuální dohodě je možné, aby objednávající předal příslušná data dodávajícímu i osobně na záznamovém médiu či v tištěné formě v místě pobočky (kontaktní kanceláře) dodávajícího.

Zrušení objednávky

V případě zrušení objednávky po odeslání objednávkového formuláře na stránkách www.bakalarskeprace-korektury.cz je nutné, aby objednávající obratem kontaktoval dodávajícího písemně, na e-mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Pakliže již byly mezi objednávkou a zrušením objednávky objednávajícím zahájeny dodávajícím příslušné práce, tak je nutné uhradit částku, která poměrově odpovídá již dokončeným pracem, minimálně však 40 % z celkové částky dané objednávky.

Podmínky úhrady

Cena za poskytnuté služby (práce) je smluvní a vychází z ceníku dostupného na stránkách www.bakalarskeprace-korektury.cz. U objednávek, jejichž zpracování je mimořádně náročné, tzn. počet dodávajícím provedených úprav přesahuje hodnotu 900 ks jazykové a stylistické korektury, může být dodávajícím účtován poplatek minimálně ve výši 500 Kč až maximálně 100 % z ceníkové ceny objednávky. Za normostranu je pro účely těchto všeobecných obchodních podmínek rozsah textu v délce 1 800 znaků (symbolů a mezer).

Dodací podmínky

Lhůta pro dodání zpracované objednávky je závislá na vzájemné dohodě mezi objednávajícím a dodávajícím. Potvrzením závazné objednávky vyjadřuje objednávající souhlas se stanovenou cenou a termínem dodání. V případě provádění více prací a prodloužení dané lhůty k dodání zakázky je povinen dodávající objednávajícího o této skutečnosti bez zbytečných odkladů písemně informovat na v objednávce uvedený kontaktní email. Dodávající po přijetí objednávky vystaví v elektronické formě fakturu a zašle ji na kontaktní e-mail objednávajícímu. Zpracovaná objednávka bude objednávajícímu vydána (zaslána) pouze v případě, že tento zašle dodávajícímu potvrzení o uhrazení předmětné faktury. Objednávající následně prověří charakter provedených úprav (oprav)a potvrdí dodávajícímu (písemně nebo telefonicky) přijetí zpracované objednávky. V případě prodlení s úhradou smluvní ceny je dodávající oprávněn naúčtovat objednávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,25 % z celkové ceny předmětné objednávky za každý započatý den prodlení. V případě prodlení ve zpracování objednávky ze strany dodávajícího, je objednávající oprávněn požadovat vrácení 5 % z celkové ceny předmětné objednávky za každý započatý den prodlení. V případě doručení zpracované objednávky pomocí přepravní společnosti je považováno převzetí zásilky za převzetí zakázky.